Տարրական դպրոց

Ուսումնա-սպորտային համալիրի դպրոցում «Հնարավորությունների հավասար զարգացման համակարգի»  իրականացման տեսանկյունից տարրական դպրոցի ծրագիրը պայմանականորեն բաժանվում է 3 ուղղությունների՝

  • մտավոր ուղղվածության ակտիվություն,
  • ֆիզիկական ուղղվածության ակտիվություն
  • հոգևոր կամ ստեղծագործական ուղղվածության ակտիվություն։

Այլընտրանքային ծրագիրը, որը մշակվել է ՈՒՍՀ-ի թիմի կողմից, հիմնված է ուսումնա-սպորտային համալիրի դասավանդման ավանդական և նորարարական մեթոդների համադրության վրա։ Մեր ծրագիրը մշակելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվել նպատակների և վերջնարդյունքների սահմանմանը, ինչպես նաև միջառարկայական կապերի ձևավորմանը։ Ուսումնական գործընթացի հենց սկզբից երեխաներն ունեն կամընտրական առարկաների ընտրության լայն հնարավորություն։ Պետք է նշենք, որ կամընտրական առարկաները առանձնացված չեն, վերջիններս ուսումնական ծրագրերի բաղկացուցիչ մաս են։

Տարրական դպրոցում ներդրվել է ուսուցման «ֆենոմենակենտրոն» մոտեցում, որը նպաստում է երեխաների  քննադատական ​​մտածողության ձևավորմանը, ինքնուրույնությանը, թիմում աշխատելու ունակությանը, ստեղծագործականությանը և նորարարական (ոչ ստանդարտ) որոշումներ գտնելուն։ Միջառարկայական կապերի ամրապնդման միջոցով ֆենոմենակենտրոն ուսուցումը թույլ է տալիս աշակերտին ստանալ որոշակի երևույթի ամբողջական պատկերացում և ապագայում նախապատրաստվել միջին և ավագ դպրոցներում ավելի խորը նախագծային ուսուցման:

Տարրական դպրոցում ուսուցումն իրականացվում է ժամանակակից դիդակտիկ նյութերի լայն կիրառմամբ, որոնք նպաստում են ուսումնական գործընթացի արդյունավետ իրականացմանը։ Ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածությունը հնարավորություն է տալիս բոլոր դասարաններում լայնորեն կիրառել դասավանդման նորարարական մեթոդներ․ բոլոր դասարաններում տեղադրված են պրոյեկտորներ և ինտերակտիվ գրատախտակներ։

Տարրական դպրոցում ուսումնական ողջ գործընթացը հիմնված է ռեֆլեկտիվ ուսուցման սկզբունքի վրա, որը նպաստում է փորձի ձևավորման միջոցով գիտելիքների յուրացմանը։ Այն ամենը, ինչ սովորեցնում են երեխաներին, կիրառվում է փորձով՝ նպաստելով անհրաժեշտ ունակությունների ձևավորմանը։ Տարրական դպրոցում ձևավորվում են նաև  նախագծային ուսուցման հմտություններ, որոնք լայնորեն ներկայացված են միջին և ավագ դպրոցներում: Տարրական դպրոցի նպատակը առարկայական կողմնորոշման ձևավորումը չէ (լեզու, մաթեմատիկա և այլն), այլ երեխայի անձնական ներուժի բացահայտումը հետաքրքրությունների հետագա ձևավորման և ճանաչողական գործունեության զարգացման համար։

Տարրական դպրոցում ուսումնական պարապմունքները դասացուցակով ներառում են նաև դասապատրաստում։ Դասապատրաստումն իրականացնում են դասվարի օգնականները, դասվարի և առարկայական ուսուցիչների օգնությամբ։

Դպրոցnւմ ուսումնական գործընթացը տևում է 9 ամիս։ Տարրական դպրոցում  աշնանային, ձմեռային և գարնանային արձակուրդների ընթացքում առաջին և երկրորդ դասարանցիների համար գործում են նաև սեզոնային ճամբարներ։ Դպրոցն աշխատում է 5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկով ժամը 08:15-ից 17:30-ը:

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել  012 620 626 հեռախոսահամարով։